Swedish Course Lesson 3 - Verbs

Share on Facebook

Verbs describe actions that one takes, i.e. run, jump, swim, eat etc. In Swedish, just like in English, verbs are conjugated depending on whether you are doing something now (present tense), or did something yesterday (imperfect tense). There are two ways that verbs are conjugated in Swedish: regular and irregular. The first table below describes the most common tenses of Swedish verbs and how they are formed when they are regular Swedish verbs.

Infinitive is the base or stem of the verb, typically preceded by "to" in English: to run, to swim, to hike. In Swedish it is normally used with att, ska, vill, kan etc.

Present tense is what you are do-ing right now: running, swimming or hiking.

Imperfect tense is more commonly known as past tense: ran, swam, hiked.

Perfect tense describes the have/has form of the verb in English, or har - present, hade - past tense, in Swedish.

Tense: Infinitive Present Imperfect Perfect
Example 1: Betala Betalar Betalade Betalat
Example 2: Läsa Läser Läste Läst

As you can see from the example above, infinitive (to do something) is formed by adding -a to the base of the verb. Present is formed by adding either -ar or -er, past tense by adding -de or -te, and perfect tense is formed by adding a -t to the base of the verb.

Irregular verbs are somewhat trickier, and the verb forms need to be memorized. The table below lists the 100 most common Swedish verbs, with irregular verbs highlighted.

Infinitive Present Imperfect Perfect Regular/Irregular English
ändraändrarändradeändratregularchange
öppnaöppnaröppnadeöppnatregularopen
ageraagerarageradeageratregularact as
användaanvändaanvändeanväntregularemploy
arbetaarbetararbetadearbetatregularwork
avslöjaavslöjaravslöjadeavslöjatregularreveal
börjabörjarbörjadebörjatregularbegin
behållabehållabehöllbehållitirregularretain
behövabehöverbehövdebehövtregularwant
berättaberättarberättadeberättatregularrelate
betalabetalarbetaladebetalatregularpay
bredabredabreddebrettregularspread
byggabyggabyggdebyggtregularconstruct
bytabytabyttebyttregularexchange
deladelardeladedelatregularcut up
erbjudaerbjudaerbjöderbjuditirregularoffer
ersättaersättaersatteersattregularcompensate
följaföljaföljdeföljtregularfollow
förändraförändrarförändradeförändratregularchange
försökaförsökaförsökteförsöktregulartry
förståförstårförstodförståttirregularunderstand
fallafallaföllfallitirregularfall
finnasfinnsfannsfunnitsirregularexist
flygaflygaflögflugitirregularfly
flyttaflyttarflyttadeflyttatregularmove
fortsättafortsättafortsattefortsattregularcontinue
göragöragjordegjortregulardo
genomföragenomföragenomfördegenomförtregularcarry out
hållahållahöllhållitirregulargrasp
höjahöjahöjdehöjtregularput up
handlahandlarhandladehandlatregulartake action
hanterahanterarhanteradehanteratregularhandle
hetaheterhettehetatregularbe called (named)
hittahittarhittadehittatregularlight on
hjälpahjälpahjälptehjälptregularassist
hoppashoppashoppadeshoppatsirregularhope
införainförainfördeinförtregularintroduce
innebärainnebärinnebarinneburitirregularinvolve
investerainvesterarinvesteradeinvesteratregularinvest
jobbajobbarjobbadejobbatregularwork
köpaköpaköpteköptregularpurchase
körakörakördekörtregulardrive
klaraklararklaradeklaratregulartake care of
kollakollarkolladekollatregularcheck
kommenterakommenterarkommenteradekommenteratregularcomment (on)
kostakostarkostadekostatregularcost
kunnakankundekunnatregularcan
låtalåterlätlåtitirregularsound
läggaläggaladelagtregularput
lämnalämnarlämnadelämnatregulargive
läraläralärdelärtregularteach
läsaläsalästelästregularread
lösalösalöstelöstregularrelease
levereralevererarlevereradelevereratregularsupply
liggaliggalåglegatirregularlie
lockalockarlockadelockatregularentice
lyckaslyckaslyckadeslyckatsirregularsucceed
lyftalyfterlyftelyftregularraise
minskaminskarminskademinskatregulardiminish
näranärnärdenärtregularnourish
påverkapåverkarpåverkadepåverkatregularaffect
räddaräddarräddaderäddatregularsave
räknaräknarräknaderäknatregularcalculate
sägasägasadesagtregularsay
säkrasäkrarsäkradesäkratregularguarantee
säljasäljasåldesåltregularsell
sättasättasattesattregularplace
saknassaknassaknadessaknatsirregularbe missing (lacking)
satsasatsarsatsadesatsatregularstake
sinasinarsinadesinatregularrun short
sittasittasattsuttitirregularbe seated (sitting)
skapaskaparskapadeskapatregularcause
skrivaskrivaskrevskrivitirregularwrite
skrotaskrotarskrotadeskrotatregularscrap
skyddaskyddarskyddadeskyddatregularpreserve
släppasläppasläpptesläpptregularrelease
slippaslippaslappsluppitirregularbe let off
slutaslutarslutadeslutatregularcease
sparaspararsparadesparatregularsave
spelaspelarspeladespelatregularplay
ställaställaställdeställtregularput
stängastängastängdestängtregularclose
stärkastärkastärktestärktregularstrengthen
startastartarstartadestartatregularstart
stigastigastegstigitirregularwalk
stoppastopparstoppadestoppatregulardarn
svarasvararsvaradesvaratregularreply
tänkatänkatänktetänktregularimagine
testatestartestadetestatregulartest
tjänatjänartjänadetjänatregularserve
tuffatuffartuffadetuffatregularpuff
undvikaundvikaundvekundvikitirregularavoid
utvecklautvecklarutveckladeutvecklatregulardevelop
utvecklasutvecklasutveckladesutvecklatsirregulargrow
väljaväljavaldevaltregularchoose
väntaväntarväntadeväntatregularwait
växaväxaväxtevuxitregulargrow
vetavetvisstevetatregularknow
vinnavinnavannvunnitirregularwin